Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Mindwize B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mindwize”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mindwize B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2132 JM) Hoofddorp, aan de Capellalaan 123 met KvK-nummer: 34166529.

Opdrachtgever”: degene die aan Mindwize een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Mindwize een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en (vervolg)opdrachten tot het verrichten en/of leveren van diensten door, overeenkomsten met, en facturen van Mindwize zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens via internet te raadplegen en te downloaden via de website van Mindwize.

Artikel 3. Offertes

Iedere van Mindwize uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. De door Mindwize opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Mindwize, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Mindwize, respectievelijk de dag waarop Mindwize een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
4.2 Nadat er een overeenkomst tussen opdrachtgever en Mindwize tot stand is gekomen, blijft de opdrachtgever het bedrag van de offerte en/of honorarium dat Mindwize zou toekomen bij vervulling van deze overeenkomst en/of opdracht in het geheel verschuldigd, ongeacht of de opdrachtgever zijn opdracht voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht door Mindwize herroept en/of annuleert.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Mindwize zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
5.2 Indien en voor zover dit naar inzicht van Mindwize noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Mindwize het recht om namens en voor rekening van opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien en voor zover Mindwize in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal zij hierbij de bepalingen van de tussen partijen conform artikel 10 toepasselijke verwerkersovereenkomst in acht nemen.
5.3 Het inschakelen van post- en telecommunicatiebedrijven en sociaalnetwerkaanbieders is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Termijnen

6.1 Voor levertijden of planningen die bij de uitvoering van een overeenkomst en/of opdracht zijn afgesproken, geldt dat Mindwize in ieder geval het recht heeft op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, zonder daarvoor enig bedrag verschuldigd te zijn of dat Mindwize gehouden is haar prijs te matigen, indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Mindwize kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
6.2 Voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden die zullen leiden tot verlenging van de termijn zijn onder meer, doch niet uitsluitend, het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie. Ook het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie door de mede-opdrachtnemers komt voor rekening van opdrachtgever en zal leiden tot verlenging van de termijn.

Artikel 7. Garantie

Mindwize verstrekt ook geen garantie op de door haar geleverde en uitgevoerde diensten, noch op de diensten waar Mindwize bij de uitvoering van haar opdracht gebruik van maakt.

Artikel 8. Prijs

8.1 Indien in de offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of factuur een ’vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs van de overeengekomen werkzaamheden. Indien in de offerte geen ’vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, berekend op basis van de op dat moment geldende uurtarieven van Mindwize.
8.2 Tenzij anders overeengekomen kunnen de in rekening te brengen tarieven door Mindwize telkens met ingang van 1 januari worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS.
8.3 Naast de overeengekomen vaste prijs of prijs op basis van honorarium, dienen ook de kosten die Mindwize ter uitvoering van de Overeenkomst maakt door de opdrachtgever te worden vergoed. Als kosten van productie of derden toenemen, zullen de kosten doorberekend worden aan opdrachtgever.
8.4 Indien Mindwize in het kader van deze overeenkomst meer werkzaamheden voor opdrachtgever moet verrichten dan aanvankelijk tussen Mindwize en opdrachtgever overeengekomen, zal Mindwize deze extra werkzaamheden in goed overleg verwerken in het tijdsschema en zal Mindwize opdrachtgever informeren over de meerprijs van die werkzaamheden. De meerprijs en vertraging komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor werkzaamheden die zijn verricht door Mindwize, kan onmiddellijk worden gefactureerd. Als opdrachtgever zich niet aan de hiervoor genoemde betalingstermijnen houdt, verkeert zij in verzuim.
9.2 Mindwize is gerechtigd van de opdrachtgever op haar eerste verzoek een door haar te bepalen aanbetaling te verlangen.
9.3 Indien een factuur niet wordt voldaan binnen de betalingstermijn, heeft Mindwize het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat deze factuur is voldaan. Voor zover van toepassing, heeft Mindwize vanaf het moment van ontvangst van de (aan)betaling 14 dagen om de productie en distributie te starten. Indien Mindwize door een te laat ontvangen (aan)betaling in planningsproblemen komt, zal een latere productie- en distributiedatum in goed overleg tussen Mindwize en opdrachtgever worden overeengekomen. Kosten en/of schade aan de zijde van Mindwize als gevolg hiervan, worden door opdrachtgever voldaan/vergoed. Mindwize kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor kosten en/of schade aan de zijde van opdrachtgever als gevolg van de latere productie- en distributiedatum als gevolg van of verband houdend met een te late (aan)betaling.
9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente vermeerderd met een contractuele rente verschuldigd van 2,5 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) zoals die is opgenomen op www.rechtspraak.nl, doch met een minimum van € 250,-.
9.5 Mindwize behoud zich het eigendomsrecht voor van alle voor opdrachtgever geproduceerde zaken totdat opdrachtgever de volledige prijs van de opdracht heeft voldaan.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Indien Mindwize in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), is ten aanzien daarvan tussen partijen de verwerkersovereenkomst van Mindwize van toepassing [waaraan deze voorwaarden zijn gehecht als bijlage 4].

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

11.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder maar niet gelimiteerd tot het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Mindwize. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mindwize daartoe bevoegd.
11.2 Aan het einde van de contractduur en nadat opdrachtgever alle facturen heeft voldaan, kan opdrachtgever onder met Mindwize overeen te komen voorwaarden het eigendom van de definitieve ontwerpen en teksten die voor de uitvoering van deze overeenkomst voor haar door Mindwize zijn geproduceerd, verkrijgen. Dit geldt in elk geval niet voor materiaal dat eigendom is van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheid van Mindwize jegens opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot de waarde (excl. omzetbelasting) van de facturen die zijn voldaan door de opdrachtgever en alleen en voor zover die facturen zien op de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
12.2 Indien en voor zover Mindwize aansprakelijk kan worden gehouden, is alleen directe schade van de opdrachtgever voor vergoeding vatbaar. Mindwize kan door opdrachtgever in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor door opdrachtgever geleden indirecte schade en gevolgschade (waaronder maar niet gelimiteerd tot gederfde winst en/of omzet, gemiste kansen en besparingen, verlies van klanten en/of donateurs, schade door bedrijfsstagnatie).
12.3 Mindwize is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die verband houdt met of het gevolg is van post- en telecomdiensten door post- en telecommunicatiebedrijven en diensten verleend door sociaalnetwerkaanbieders.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Mindwize voor alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daarin begrepen, die samenhangen met werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Mindwize is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte en epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; branden en ongevallen in het bedrijf van Mindwize; internet en/of telefoonstoringen; stroomstoring; dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; het nemen van maatregelen door de overheid die wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweegbrengen.
13.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.3 Voor zover Mindwize ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mindwize gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Mindwize is gerechtigd de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, opdrachtgever is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
b. door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid door Opdrachtgever over zijn vermogen wordt verloren; of
c. opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (tijdig of volledig) nakomt.
14.2 Mindwize is in die gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. enig door opdrachtgever aan Mindwize verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of
b. alvorens verder te presteren eerst van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 15. Materiaal, programmatuur en software

15.1 Mindwize tracht met de materialen, programmatuur en software geen rechten van derden, geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen te schenden, voor zover deze Mindwize redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
15.2 Indien het gebruik van het materiaal, programmatuur en software wordt beperkt of verboden, zal Mindwize naar eigen keuze:
a) tot vervanging daarvan overgaan zodat geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van derden, of;
b) de door haar gebruikte materialen, programmatuur en/of software wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of;
c) alsnog een gebruiksrecht verwerven voor opdrachtgever, waarbij de hierbij komende kosten voor opdrachtgever zijn.
15.3 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden opgenomen, is opdrachtgever in een situatie als in 15.2 niet bevoegd de opdracht en/of overeenkomst op deze grond in te trekken, annuleren of anderszins te beëindigen, noch bevoegd haar betaling op te schorten.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst en/of opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
16.2 Mindwize behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten.
16.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.
16.4 Op de overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Mindwize en opdrachtgever overeenkomstig het Arbitragereglement van het NAI. De geschillen worden beslecht volgens de regelen des rechts door één arbiter met standplaats te Amsterdam en de procedure wordt gevoerd in het Nederlands.
16.5 In het geval van arbitrage (dan wel een gerechtelijke procedure of bindend advies) waarin Mindwize door de arbiters (dan wel rechter(s) of bindend adviseur(s)) in het gelijk wordt gesteld, komen alle in redelijkheid door Mindwize gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder ook begrepen niet in de veroordelende uitspraak toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever.

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)

Mindwize  B.V.

General terms in English